Investor Relations

01.11.2021
General Meeting December 2021
Zarząd spółki Black Sail Games S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Filona 16, 02-658 Warszawa, nr KRS 0000914430 ("Spółka"), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 grudnia 2021 r., o godz. 1000 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Prawnej Maruta Wachta Sp.j. przy ulicy Wspólnej 62 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie akceptacji podjętych przez Zarząd działań ograniczających bazę kosztową obejmujących cesję umowy leasingu pojazdu, cesję umowy internetu stacjonarnego w centrum backupowym Spółki, cesję umowy usług telefonii mobilnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Dana Mihaia Olthena z funkcji Prezesa Zarządu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika celem rozwiązania przez Spółkę umowy o pracę z panem Danem Mihaiem Olthenen oraz zawarcie porozumienia regulującego przyszłe relacje pomiędzy panem Danem Mihaiem Olthenem a Spółką.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Prezesa Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki, jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, nie przewiduje możliwości wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.